Bysjöstrands ekoby – etapp 1
Kretsloppskvarteret Verkstad Torget Stranden Kulturkvarteret Norra bygatan Saxhyttan 4:479 Saxhyttan 4:478 Saxhyttan 4:477 Saxhyttan 4:476 Saxhyttan 4:475 Midsommarängen Saxhyttan 4:494 Saxhyttan 4:493 Saxhyttan 4:492 Sjöskogshöjden Södra området - etapp 2

Kretsloppskvarteret

Verkstad

Torget

Stranden

Kulturkvarteret

En förtätad bymitt är grundläggande för att Bysjöstrand skall bli en levande by. För att åstadkomma den förtätningen behöver gemensamma funktioner så långt som möjligt samlas till bymitten.

Kulturkvarteret är ekobyns främsta mötesplats och är därför placerat invid områdets infart. Kvarterets funktioner ska vara lätta att nå för besökare från landsvägen. Kvarteret ska fungera som en social motor i området och skapa förutsättningar för vardagliga möten både mellan boende i ekobyn och med besökare och gäster. Kvarteret ska genom sina funktioner skapa en inkluderande vi-känsla och tillhandahålla gemensamma angelägenheter. Kvarteret ska även stärka den lokala ekonomin och kulturen.

Ekobyföreningen eftersträvar att över tid få in en mängd olika funktioner i kulturkvarteret som vänder sig till alla åldrar (ytterst avhängigt intresse och engagemang från boende).

Norra bygatan

Saxhyttan 4:479

Saxhyttan 4:478

Saxhyttan 4:477

Saxhyttan 4:476

Saxhyttan 4:475

Midsommarängen

Saxhyttan 4:494

Saxhyttan 4:493

Saxhyttan 4:492

Sjöskogshöjden

Södra området - etapp 2

Det här är Bysjöstrands ekoby

I vår framtagna Ekobyplan fastlägger vi vision och värderingar samt, några för oss, centrala principer kring mångfald, demokrati, jämlikhet och resurshushållning.

Ekobyplan Bysjöstrand

Klicka på länken för att öppna dokumentet som PDF.

Vid den östra stranden av Bysjön, strax söder om Grangärde kyrkby i södra Dalarna, pågår förberedelserna för ekobyn Bysjöstrand. Området har utformats i samverkan mellan en ekobyförening och flera lokala och regionala aktörer, samt Ludvika kommun, med målet att åstadkomma hållbara och resilienta livsmiljöer och hälsosamma bostäder.

Bysjöstrand handlar om gemenskap, social variation, lokal energiproduktion, energihushållning, matproduktion, delaktighet i byggandet och cirkulära kretslopp med begränsade resurser.

Odling i egna växthus, gemensamt växthus, hydroponiskt och på friland. Vi planerar för många olika former av integrerad matproduktion och odling i Bysjöstrand. Läs mer om odlingsmöjligheterna i Bysjöstrand här.

Vår vision

(Utdrag från Bysjöstrands Ekobyplan)

Vår vision för Bysjöstrand ekoby bygger på några grundförutsättningar som är viktiga för oss. De handlar om hälsa, en hållbar livsstil och social gemenskap som går över generationsgränserna.

Vi vill vara en mångfald av individer som tillsammans skapar en tolerant boendemiljö där vi värdesätter och tar tillvara naturens resurser.

Ekobyn skall utformas så att:

 • Det blir en vacker plats att bo på och möjliggör för människor att leva sina liv så att deras ekologiska fotavtryck radikalt kan minska.
 • Gemenskap och social samvaro främjas.
 • Platsens naturgivna förutsättningar tillvaratas.
 • Människor i varierande inkomstlägen kan bosätta sig.
 • Olika typer av hus och upplåtelseformer möjliggör för såväl ung som gammal och olika familjekonstellationer att bosätta sig.
 • Förnybar energi och smarta bygg- och tekniska lösningar främjas och prioriteras.
 • En öppen och inkluderande atmosfär med lokalsamhället skapas.
 • Goda förutsättningar ges för gemensam och enskild odling.
 • Ekobyn ska stärka de boendes och det omgivande samhällets resiliens – förmåga att hantera förändringar och störningar.
 • Kretslopp och resurshushållning synliggörs och underlättas och hållbara livsstilar förenklas.
 • Innovation och nya lösningar stimuleras och kan prövas.

Bysjöns vattenspegel. Naturresurser och ekosystemtjänster som sjön bidrar till hälsa och välmående och ska vårdas för kommande generationer.

Hälsoperspektivet – sju landmärken

Ett perspektiv som genomsyrar Bysjöstrands ekoby är hälsa och välbefinnande. Vi tar här vår utgångspunkt i modellen Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling som utvecklats av Länsstyrelsen.

Modellens sju landmärken för stärkt hälsa och hållbarhet är vägledare i utformning och genomförande av Bysjöstrands ekoby.

Det här perspektivet konstaterar att människan ständigt strävar efter att tillgodose sina behov och öka sitt välbefinnande. Hållbarhetsproblem uppstår när den strävan hamnar på tvärs med naturens eller andra människors grundläggande essentiella behov (speglat till exempel i ohållbara konsumtionsmönster, statusjakt, social exkludering, främlingsfientlighet m.m). Men vår strävan efter välbefinnande kan användas som en positiv kraft genom att kalibreras för att istället främja en hållbar samhällsutveckling.

Sju landmärken för hälsa i Bysjöstrand
 1. Mer kroppsrörelse i vardagen
 2. Grönare mat på tallriken
 3. Plats för föräldraskap
 4. Plats för mänskliga möten och relationer
 5. Balansera stressen
 6. Närhet till naturen
 7. Närhet till kulturen

Sommarkväll på Plätten, gemenskapsodlingen i Grangärde.

Grangärdebygden

Grangärde är en tätort i Ludvika kommun och kyrkbyn i Grangärde socken i södra Dalarna, ungefär 20 kilometer nordväst om Ludvika. Grangärde ligger på ett näs mellan sjöarna Bysjön och Björken. Bebyggelse visar att det har varit ett centrum i en bergsmansbygd med gamla anor.

Grangärde sockens gamla namn är Gränge (uttalat Gränje) och är den översta bergslagssocknen i Kolbäcksåns vattensystem uppströms om Bärkebygden längs sjöarna Norra och Södra Barken. En urgammal färdväg passerade genom Grangärde över skogen mot Västerdalälven vid Björbo i gamla Nås socken. Kyrkan byggdes i centralbyn, nära den gamla landsvägen mellan sjöarna Bysjön och Björken, och blev den stora socknens centrum. Läs mer på Grangärde hembygdsförening.

Pågående ekoprojekt i Grangärde

Miljöintresse och socialt engagemang kommer till uttryck i många verksamheter i Grangärdebygden idag.

Med hjälp av Grangärdebygdens Intresseförening finns sedan några år kommunala betesdjur (kossor) som håller landskapet öppet, bidrar med naturbeteskött till de offentliga köken samt är en kunskapskälla för barnen i förskolor och skola.

I Grangärde drivs också odlingsprojektet, ”Odla i gemenskap”, där odlingsintresserade samlas på den så kallade ”Plätten”.  Detta har utvecklats till en uppskattad mötesplats, inramad av ätbara grödor och vackra växter. Här hålls byafester ett par gånger per år under vår-sommar och höst.

Just nu pågår ett projekt där intresserade har samlats med målet att etablera ett andelsjordbruk, som ska kunna förse en utökad befolkning med ännu mer ekologiska grönsaker, förädling och kanske även köttproduktion.

Grangärdebygdens intresseförening

GBI är en aktiv förening som arbetar för en positiv anda, framtidstro, öppenhet och sammanhållning i Grangärdebygden. GBI vill också främja hållbar utveckling av bygden genom konkreta och smarta insatser för miljö och klimat. GBI har varit drivande med flera insatser kring hållbarhet och solel under det senaste året, bland annat med informationsinsatser kring privata solels-investeringar samt arbete med Ludvika kommun för att få till en laddinfrastruktur för elbilar i byarna.

Läs mer om Grangärdebygdens intresseförening på hemsidan här.

Bysjöstrand är beläget strax söder om Grangärde och sundet som förbinder Bysjön och Björken. Öster om området reser sig Korsnäsberget, västerut breder Bysjön ut sin vattenspegel.

Platsen: Vid bysjöns östra strand

Bysjöstrand är beläget strax söder om Grangärde och sundet som förbinder Bysjön och Björken. Öster om området reser sig Korsnäsberget, västerut breder Bysjön ut sin vattenspegel. Vi befinner oss i södra dalarna, 20 minuter med bil från centrala Ludvika. Bergslandskap i hjärtat av Sverige.

Närområdet bjuder på storskogar, höjder, flikiga sjöar, öppna kulturlandskap och bygder med en lång och rik historia. Här finns cykelvägar och vandringsleder, svamp – och bärrikedomar, lugn och gemenskap
Kommunikationer

Restidsmässigt tar det med bil 20 minuter till Ludvika, 35 minuter till centrala Borlänge, 55 minuter till Falun. Restiden med tåg från Ludvika till Örebro / Västerås är cirka 1,5 h och till Stockholm cirka 2,5 h.

Med cykel nås Grangärde på 5 minuter.

En busshållplats finns i närheten av ekobyn, föreningen verkar för att denna på sikt flyttas till en placering vid områdets infart. Kollektivtrafiken körs av Dalatrafik. 

Detaljplan

Området omfattas av en gällande detaljplan.

Under våren 2020 har detaljplanen reviderats av Ludvika kommun för att tillgodose ekobyföreningens önskemål om flera olika användningar i de centrala delarna av planområdet och
önskemål om att ta hand om huvudmannaskapet för allmän plats.

Ta del av planarbetet här!

Platsens naturvärden

Hela området är beläget inom riksintresse för naturvården ”odlingslandskapet runt Bysjön”, som bland annat ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen. Klassningen syftar till att bevara det vackra och representativa odlingslandskapet runt sjön. Bysjöns stränder är också värdefulla för fågellivet.

Det centrala området utgörs idag av tidigare brukad och betad hagmark och åkermark som har vuxit igen under några decennier. Här finns både lövskogsdungar och barrskogspartier som bidrar till en värdefull skoglig variation.

En skötselplan för grönområden i och runt ekobyn har tagits fram.

 

Under 2018 började vi utbilda oss själva om vad det innebär att forma och bygga en ekoby. Vi gick in i frågor om hållbara bostäder, ekologiska avloppslösningar, olika byggmetoder. Åkte på studieresa. Hade gästföreläsningar.

Resan till Bysjöstrand

Allting börjar med att vi inspirerar varandra. En ekoby inspirerar en annan. Ett initativ sår ett frö av möjligheter i ett annat medvetande. Tänk om… vi kan göra det här också? 

Initiativet till Bysjöstrands ekoby togs av byalaget Grangärdebygdens Intresseföreningen (GBI). Under 2018 började vi utbilda oss själva om vad det innebär att forma och bygga en ekoby. Vi gick in i frågor om hållbara bostäder, ekologiska avloppslösningar, olika byggmetoder. Åkte på studieresa. Hade gästföreläsningar. Vi fick med oss Ludvika kommun och knöt till oss samarbetspartners från när och fjärran med intresse för omställning, naturens rättigheter, kretslopp, ekobyggande. Bysjöstrands ekoby kommer vara både lokal och global.

Bysjöstrands ekobyförening (ekonomisk förening) utgör motorn i processen med att utveckla området Bysjöstrand. Vi jobbar för bygdens intressen och människornas behov, med hänsyn till naturens rättigheter och jordens bärkraft.

Bysjöstrands ekobyförening

Motorn i uppbyggnaden av Bysjöstrands ekoby är Bysjöstrands ekobyförening som bildades sommaren 2019. Vi jobbar för bygdens intressen och människornas behov, med hänsyn till naturens rättigheter och jordens bärkraft.

Föreningen samverkar med kommunen och med andra parter och aktörer i utvecklingen av området, fångar upp initativ, är part i planeringen, driver markförsäljningen och arrangerar möten.

Föreningen leds av en styrelse vald av årsmötet.