Nu formar vi framtidens bysjöstrand tillsammans!


Häng med på en ovanlig lärresa under vägledning av Ingrid och Nikolas Berg, författarna till Framtidens by.

Nu formar vi framtidens bysjöstrand tillsammans!


Häng med på en ovanlig lärresa under vägledning av Ingrid och Nikolas Berg, författarna till Framtidens by.

Hållbart byabyggande – gemenskapandets konst

Nu tar vi nästa steg i formandet av Bysjöstrands ekoby!

Även om denna lärresa tar avstamp i en specifik plats, är den öppen för alla som bär liknande drömmar och vill börja förverkliga dem.

Under vinter och vår 2024 ses vi vid åtta tillfällen – två fysiska närträffar och sex onlineträffar – för att utforska och bygga den sociala byn. Där läggs grunden till ett hållbart byabyggande!

För att starta den här delen av processen behövs en stomme på ett tiotal deltagare som siktar på att vara med vid alla tillfällen.

Därutöver kan det finnas möjlighet att hoppa in som gäst vid enstaka tillfällen.

Byggnader och strukturer är förvisso viktiga i ett lokalsamhälle. Men en hållbar gemenskap byggs i slutändan av kultur och förhållningssätt!

Den här samtalscirkeln baseras bland annat på boken Framtidens by och ByA-metoden för rättvis och hållbar omställning, med utgångspunkt i lokalsamhället.

Den här samtalscirkeln baseras bland annat på boken Framtidens by och ByA-metoden för rättvis och hållbar omställning, med utgångspunkt i lokalsamhället.

Detta inre byabyggande sker i relationerna mellan människor, där det kan växa fram en tillitskultur i mötena mellan hjärna, hjärta och hand. Den inre och yttre byn förstärker och behöver varandra. Detta kan Bysjöstrand bli ett levande exempel på.

Den här lärresan baseras bland annat på boken Framtidens by och ByA-metoden för rättvis och hållbar omställning, med utgångspunkt i lokalsamhället.

Genom interaktiva föreläsningar, inspirativa frågor, samtal, reflektion och praktiska övningar lägger vi tillsammans grunden till en hållbar framtid i Bysjöstrand.

Under processens gång kommer vi utforska en mängd ämnen som har med byabyggandet att göra: tillitskultur, lärande, ekonomi och demokrati, hälsa och livskvalitet samt jordnära lösningar för odling, skogsbruk, energi och socialt byggande.

Varje tema introduceras genom en interaktiv föreläsning. I början och slutet genomförs fysiska heldagsträffar med två teman, medan online-träffarna belyser ett tema per gång (ca 2,5 timmar).

Mellan träffarna arbetar deltagarna i grupper med uppgifter baserade på respektive tema. Hela processen inleds med ett online förmöte för gemensam avstamp och presentation.

Inbjudan riktar sig dels till personer som anmält intresse för att bosätta sig i Bysjöstrand, dels till intresserad allmänhet som vill hålla kontakten med Bysjöstrand och stödja utvecklingen

Upplägg för träffar och teman

Förmöte – 23/10. Online: Introduktion och presentation. 

Vi säger hej och påbörjar den gemensamma lärresan – utforskandet av byn som ett socialt och kulturellt fenomen som växer fram i mötena mellan tanke, känsla och handling. Det blir en medskapande resa där allas erfarenheter bidrar till det gemensamma lärandet. En central fråga blir hur byn och bygden kan ge lokala svar på globala kriser, inklusive matsäkerhet.

 

 

 Träff 1 – 11/11. Närträff i Grangärde (heldag).

Tema: Tillitskultur och cirkulärt lärande – hjärtat i hållbara bygder.

I en levande bygd består rikedom mer av relationer än transaktioner. Välfärden mäts mer i social tillit än i ekonomisk tillväxt. Leken och umgänget lägger grund till gemenskapandet av byn som kultur, den inre byn. En levande bygd är också en lärande bygd. Några frågor som leder in på dessa synsätt är: Vilka är “vi”, var står vi och vart vill vi?

 

Träff 2 – 29/11. Online.

Tema: Byn som källa till meningsfull omställning och hållbar livskvalitet.

Det urbana, globaliserade, industrimoderna samhället har växt fram med löftet att ständigt ökad produktion och konsumtion är nyckeln till mening och livskvalitet. Den berättelsen har idag förlorat sin mening, då den medfört skövling av ekosystem och samhällen. Hur kan lokala gemenskaper ge oss nya meningsbärande berättelser som berör? Vad är viktigt på riktigt?

 

Träff 3 – 20/12. Online. 

Tema: Jordnära visioner, mat och lokala kretslopp som hävstång för omställning.

Vi borrar djupare i berättelsernas kraft för att förstå varför vårt samhälle kommit in i dagens återvändsgränd, inklusive utarmade lokalsamhällen, samt hur en återbefolkning av landsbygden kan ge svar på flera av vår tids hållbarhetskriser. Hur kan vi samlas kring lokal matproduktion och restaurera lokala kretslopp som en röd tråd i en levande berättelse om framtidens by?

 

Träff 4 – 11/1 (2024). Online. 

Tema: En levande demokratisk kultur med rötter i lokal självorganisering.

Levande byar behöver rätten att råda över egna livsbetingelser, i samverkan med omgivningen. Det lokaliserade beslutsfattandet ger näring till en jordnära demokratisk kultur. Hur bygger vi självorganiserande förvaltningskulturer och fattar gemensamma beslut, med respekt för allt levandes rättigheter? Hur kan vi bråka på sätt som stärker snarare än försvagar gemenskapen?

Träff 5 – 29/1. Online.

Tema: Blomstrande lokalekonomi med stark, kretsloppsbaserad cirkularitet.

När ekologisk hälsa, social tillit och lokal rådighet sätter gränser för ekonomin, gynnas både bygderna och hela samhället. Hur kan vi genom delande, samverkan och generositet arbeta för bygdens och ekosystemens bästa och allas rikedom? Hur kan vi behålla vinsterna i bygden genom exempelvis matvärn eller skogsvärn? En byavision omsatt i handling!

 

Träff 6 – 19/2. Online.

Tema: Hållbar energi genom lokal rådighet, energigemenskaper och byatänk.

Energin är en viktig del av byns kretslopp. Genom till exempel energigemenskaper kan vi lokalt producera energi som är hållbar i alla aspekter, även ekonomiskt. Att “tänka by” ger smartare lösningar än vi klarar individuellt. Även konsumtionen kan sänkas drastiskt när vi bygger hela byn på kretslopptänk. Samt frågar oss: Vad ska vi med all energi till? 

 

 

Träff 7 – 16/3. Närträff i Grangärde (heldag). 

Tema: Socialt byggande, mångfald och medskapande i platsbaserad utveckling. 

Vi knyter ihop och utforskar vad som är nästa steg på resan.

Tillsammans bygger vi den sociala byn med en hållbar tillitskultur som kan möta både utmaningar och möjligheter, med hjälp av allas kreativitet och mångfalden av allas erfarenheter. Hur kan vi i både tanke, känsla och handling medskapa berättelsen om byn på sätt som inspirerar och ger mening? Hur samarbetar vi och tar vara på olikheterna?

Under guidning av Ingrid och Nikolas Berg

Våra guider på denna lärresa blir Ingrid och Nikolas Berg, ekopedagoger, föreläsare och medförfattare till boken Framtidens by – när lokalsamhällen tar sig rätten att blomstra som processen bygger.

De utvecklar och leder kurser och lärprocesser i samverkan med exempelvis folkhögskolor, akademiska nätverk och olika organisationer.

De är dessutom bosatta i Grangärde och engagerade i bygdens utveckling, inklusive Bysjöstrand.

Anmälan

För att delta i denna aktiviteten gör du en anmälan direkt till cirkelledare Nikolas Berg: nikolas@medskaparna.se

Deltagande är helt kostnadsfritt. Välkommen att följa med på en spännande och lärorik resa!