Vision och värderingar

Våra visioner om Bysjöstrand ekoby bygger på några grundförutsättningar som är viktiga för oss. De handlar om en hållbar livsstil och social gemenskap som går över generationsgränserna. Vi vill vara en mångfald av individer som tillsammans skapar en tolerant boendemiljö där vi värdesätter och tar tillvara naturens resurser.

I vår framtagna Ekobyplan fastlägger vi vision och värderingar samt, några för oss, centrala principer kring mångfald, demokrati, jämlikhet och resurshushållning.

Bysjöstrand ekobyplan

Klicka på länken för att öppna dokumentet som PDF.

Hur vill du bo – hur ska det se ut där du vill bo?

Bysjöstrand ekoby är belägen i ett naturskönt område på östra sidan av sjön Bysjön i Grangärde, Ludvika kommun. Idag en igenväxande åker- och hagmark. Så här ser platsen ut idag, tar del av filmen.

Inom några år kommer ett 30/40-talet familjer att bo här. Området är detaljplanelagt och detaljplanen för Bysjöstrand finns att ladda ner här. I samarbete med kunniga arkitekter och byautvecklare har vi tagit fram bilder av våra nuvarande idéer och visioner om hur vi vill leva och bo med våra familjer framöver. Titta på bilderna och börja fundera över hur du skulle vilja ha ditt drömboende här vid Bysjöstrand. Det är nu du kan påverka som mest! Vi har även arbetat fram en Illustrationsplan som beskriver fastigheter och hur områdets olika boenden kan gestaltas på varje fastighet. Detta är en illustration för att påvisa områdets fantastiska flexibilitet. Vi jobbar med konceptet ”Landsbygdens permanenta Bo-mässa”. Detta innebär för oss boenden med en mängd olika upplåtelseformer. Tag gärna del av tankarna i Ekobyplanen (se ovan).

 

Social gemenskap och områdets gemensamma system

Bysjöstrand ekoby kommer att innehålla ett antal verksamheter som kräver gemensam hantering och ansvarstagande. Ett centralt beläget kulturkvarter utgör navet och mötesplatsen, där mycket av Bysjöstrands sociala samvaro kommer att ske. Här hoppas vi att det finns ett fantastiskt café, lekplatser för barn, mötesmöjligheter, lånelägenhet och annat vi vill ha där. En cirkulär och lokal avloppslösning är ett av ekobyns grundläggande inslag. Vi eftersträvar ett avloppssystem som återvinner närsalter och bidrar till hushållning med vatten samt ger en mycket hög reningsgrad. Därigenom kan avloppssystemet även bidra till matproduktionen i området. I kretsloppshuset eftersträvar vi att ha en fiskodling integrerat med växtodling – akvaponik. Ett gemensamt system för el planeras i området. För värmeförsörjning är detta en fråga för respektive fastighet att planera detta tillsammans med Ekobyföreningen och med ledning av Ekobyplanen. Bysjöstrands ekoby ska ge goda förutsättningar både för gemensam odling och för enskild odling. Den gemensamma odlingens bas utgörs av ytorna i kretsloppskvarteret och kulturkvarteret. I kretsloppskvarteret avser vi att bygga ett stort växthus som naturligtvis kan nyttjas i odlingen och även användas för vattenreningssystemet. Djurhållning i området bidrar både till liv, hälsa, upplevelse av mening och stärker områdets dragningskraft samt bidrar till välfungerande lokala ekosystem.Här kan du läsa mer om olika akvaponiklösningar som är i bruk idag.

Samarbete med Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna och Byggdialog Dalarna är två viktiga samarbetspartners till oss. Genom samarbetet med dem har studenter inom programmet för energieffektivt byggande möjlighet att göra studentarbeten för att belysa möjligheter att bygga Bysjöstrand med ekologiska ambitioner som går bortom traditionellt byggande. Samverkan har resulterat i flera mycket väl genomförda examensarbeten och projekt i kurser som påverkat utformningen av området och integreras i fortsatt design- och utformningsarbete för Bysjöstrand.