Vid Bysjöns strand

Gemensam projektblogg för Bysjöstrands ekoby

Plan för ett cirkulärt avlopp

Av: Erik Berg
10 May, 2021
För Bysjöstrands ekoby är det av flera skäl mycket angeläget att vi får möjlighet till att ha ett lokalt omhändertagande av hushållens avloppsvatten. Vi har därför arbetat aktivt med avloppsfrågorna i snart ett års tid i form av studier, seminarier, jämförelser mm. I nära dialog med miljökontoret på Ludvika kommun har vi tagit fram en plan för ekobyns cirkulära och kretsloppsbaserade avloppssystem.

För Bysjöstrands ekoby är det av flera skäl mycket angeläget att vi får möjlighet till att ha ett lokalt omhändertagande av hushållens avloppsvatten. Att som invånare i området kunna se, påverka och på olika vis använda restflödena är en grundläggande komponent i ekobyar jorden runt sedan 50 år tillbaka. Att ha möjlighet att påverka och gripa in i de flöden man är beroende av utgör också en drivkraft för många människor som aktiv söker sig till denna form av livsmiljöer.

Hushållens restflöden av vatten och närsalter utgör i grund och botten resurser som kan användas lokalt för att försköna, bedriva odlingar, stärka miljömedvetande, locka besökare, genomföra forskningssamarbeten, öka den biologiska mångfalden på platsen och minska på den samlade användning av råvatten – detta är våra utgångspunkter.

Samtidigt är vi medvetna om gällande myndighetskrav och vi inser fullt ut samhällets behov av att kunna säkerställa att nya områden har fullgoda lösningar som också håller över tid. Här finns en viktig balansgång som samhället behöver kunna gå: att ställa krav på ett sätt som å ena sidan långsiktigt omhändertar kommunala och samhälleliga intressen och å andra sidan samtidigt uppmuntra och möjliggöra lokala lösningar med höjda ekologiska ambitionsnivåer, som också tillgodoser samhälleliga intressen. De ”stora systemen” får inte rullas ut på ett sätt som förintar de ”små systemen”, då förhindras utveckling, innovationer och lokal resiliens.

Bysjöstrands ekobyförening har arbetat aktivt med avloppsfrågorna i snart ett års tid i form av studier, seminarier, jämförelser mm.

I nära dialog med miljökontoret på Ludvika kommun har vi tagit fram en plan för ekobyns cirkulära och kretsloppsbaserade avloppssystem, som kan läsas och laddas ner här!